Khush Rahen Aur kamyaabyaan Sab Ke Qadam

Khush Rahen Aur kamyaabyaan Sab Ke Qadam

Khush Rahen Aur kamyaabyaan Sab Ke Qadam

Shab e Barat Mubarak Allah karey Sab Hamesha
Khush Rahen Aur kamyaabyaan Sab Ke Qadam
Choomti Rahen Aameeen Allah Hamen Neki ke Raston
Pe Gamzan Fermaye Aur Hamarey Tamam
Gunnah Muaf Farma de Aameeen